RPIVA zinātniskie raksti IV

RPIVA Zinātniskie raksti IV
Uzrunas

 Augsti godātā Redakcijas padome,
cienījamie rakstu recenzenti, autori un lasītāji!

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija ir akreditēta valsts augstskola, kurai 2004.gada 12.septembrī būs dibināšanas 10 gadu jubileja. Augstskolas docētāji strādā starptautiskos un Latvijas Zinātnes padomes finansētos fundamentālo pētījumu projektos, kā arī veic Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas un citu institūciju pasūtītus lietišķos pētījumus. Dominējošie ir tie pētījumu virzieni, kas saistīti ar augstskolā īstenotajām studiju programmām, tādējādi studiju kvalitāte balstās uz zinātniskajiem pētījumiem, zinātniskā darba rezultāti palīdz attīstīt un popularizēt augstskolā pārstāvētās zinātņu nozares un sekmē novitātes Latvijas izglītības sistēmā.

Šis ir ceturtais augstskolas Zinātnisko rakstu krājums, tajā aicināti publicēties augstskolas docētāji un sadarbības partneri, tādēļ izdevums ir starptautiski nozīmīgs.


Prof. Dr.habil.philol. Dace Markus
RPIVA rektore

 

 

 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija šogad, 2004.gadā, svin 10 gadu darba jubileju. RPIVA attīstību veicina augstskolas zinātnieki, kuru skaitu katru gadu papildina jauni zinātņu doktori un profesori. Pieredze un inovatīvās idejas, kas gūtas sadarbībā ar citu Latvijas un ārzemju augstskolu zinātniekiem, domu apmaiņa un diskusijas starptautiskajās zinātniskajās konferencēs, semināros, meistarklasēs ir drošs balsts mūsu augstskolas zinātnes attīstībai un studiju programmu pilnveidei.

Pateicos zinātnisko rakstu autoriem, Redakcijas padomei un recenzentiem par ieguldīto darbu krājuma augsta zinātniskā līmeņa nodrošināšanā.

2004.gads ir Latvijas Republikai vēsturisks gads, 1.maijā tā kļuva par Eiropas Savienības dalībvalsti. Tas ir arī jauna darba posma sākums mūsu augstskolā, kas saistāms ar Eiropas Savienības pamatnostādnēm izglītības sistēmā. Šī krājuma rakstu autori izvirza daudzas aktualitātes un meklē problēmu risinājumus.

Lai krājuma moto izteiktā doma “Omnia mutantur et nos mutamur in illis”, tulkojumā no latīņu valodas “Viss mainās, un mēs maināmies tam līdzi”, ir augstskolas tālākās attīstības avots!

Tekstlodziņš:
Asoc.prof. Dr.paed. Māra Marnauza
RPIVA Zinātņu prorektore

 

 

 

Par godu Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas 10 gadu jubilejai tiek izdots Zinātnisko rakstu krājums. Šo gadu laikā augstskola ir meklējusi savu vietu, augusi un ieguvusi uzticamus profesionālus sadarbības partnerus.

Krājumā “Zinātniskie raksti IV” iekļauti RPIVA vadošo zinātnieku, kā arī citu Latvijas augstskolu (Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte) un ārzemju (Lietuva, Vācija, Polija, Somija, Lielbritānija, Austrija, Baltkrievija) sadarbības augstskolu zinātnieku raksti.

Krājums strukturēts trīs daļās: 1.daļa - oriģinālraksti pedagoģijā un psiholoģijā, atbilstoši augstskolas pamatuzdevumam, - nodrošināt kvalitatīvas skolotāju izglītības ieguves iespējas. 2.daļa - oriģinālraksti citās zinātņu nozarēs, kas parāda augstskolas atvērtību jaunām studiju programmām. 3.daļa – problēmraksti.

Krājuma augsto zinātnisko līmeni novērtēja starptautiskā Redakcijas padome, zinātnieki no Latvijas, Lietuvas, Vācijas, Nīderlandes, Austrijas, Somijas un ASV.

Izsaku sirsnīgu pateicību visiem, kuri ieguldīja lielu darbu krājuma tapšanas procesā!


Mg.paed. Sanita Madalāne
RPIVA Zinātņu daļas vadītāja

Pēdējās izmaiņas veiktas 31.01.2017.