RPIVA zinātniskie raksti II

Moto: Scientia est potentia
Zināšanas ir spēks (no latīņu val.)

RPIVA Zinātniskie raksti II. (1999). Rīga: Izdevniecība „Vārti”– 264 lpp.
ISSAN 1407-1819

Zinātnisko rakstu krājumā iekļauti raksti par izglītības, skolvadības, valodniecības, dažādu mācību priekšmetu metodiku un citām RPIVA apgūstamo studiju priekšmetu problēmām. Sevišķa uzmanība pievērsta pedagoģijas un psiholoģijas jautājumu risināšanai konkrētajos studiju priekšmetos.

Redakcijas padome
Recenzenti
Krājuma struktūra
Rakstu autori

Pēdējās izmaiņas veiktas 31.01.2017.