Veselības un sociālie indikatori bērnu ar invaliditāti dalībai fiziskās aktivitātēs (VeSIFA)

Nospiediet, lai palielinātu

Respondentu testēšana Attīstības centrā

RPIVA pētnieki viesojās Rīgas 5. internātpamatskolā – attīstības centrā, kurā tikai testēti bērni Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas "Pētniecība un stipendijas" projekta NFI/R/2014/070 “Veselības un sociālie indikatori bērnu ar invaliditāti dalībai fiziskās aktivitātēs” pētījuma ietvaros. Izsakām pateicību skolas direktorei Ilutai Vilnītei.
 Ievietots: 2016-12-16 Id=3304

VTS testu dažādība pētot kognitīvos procesus bērniem ar īpašām vajadzībām

Lai izpētītu kognitīvos procesus bērniem ar redzes, dzirdes, intelektuālajiem un kustību traucējumiem, Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas ”Pētniecība un stipendijas” projekta NFI/R/2014/070 “Veselības un sociālie indikatori bērnu ar invaliditāti dalībai fiziskās aktivitātēs” pētījuma ietvaros tiek izmantota Vīnes Testu sistēma.

 Vīnes testu sistēma ir unikāls testu komplekss – viena no vadošajām datorizētajām psihofizioloģiskajā novērtējuma sistēmām Eiropā. RPIVA Pedagoģijas un psiholoģijas zinātniski pētnieciskais institūts ir saņēmis licenci to izmantošanai, novērtēšanai un diagnostikai izglītības, veselības un klīniskajā psiholoģijā, neiropsiholoģijā, personības psiholoģijā, sporta psiholoģijā, satiksmes psiholoģijā, aviācijas  psiholoģijā un citās jomās.

Katrai no pētāmajām grupām tiek izmantoti atbilstoši testi, lai pārbaudītu:
 1. Neverbālo intelektu balstoties uz respondenta loģisko spriestspēju tiek izmantots Reivena progresīvo matricu tests Raven’s Coloured Progressive Matrices (CPM);
 2. Dzirdes, redzes un dzirdes-redzes uzmanības noteikšanai tiek izmantots Uzmanības koncentrēšanās spēju tests Perception and Attention Functions (WAFF);
 3. Stresa noturības līmeņa un reakcijas laika noteikšanai tiek izmantots Stresa noturības tests bērniem Determination Test for children (DTKI);
 4. Īslaicīgās atmiņas un darba redzes atmiņas apjoma noteikšanai tiek izmantots Īslaicīgās atmiņas tests Corsi Block-Tapping Test (CORSI);
 5. Sensorimotorās koordinācijas jeb saskaņotas roku-acu darbības noteikšanai tiek izmantots Dubulto labirintu tests Double Labyrinth Test (B19);
 6. Īslaicīgās iegaumēšanas un atpazīšanas noteikšanai tiek izmantots Īslaicīgās iegaumēšanas un atpazīšanas tests Continuous Visual Rcognition Task (FVW).
Bērniem ar redzes traucējumiem tiek izmantots CPM, WAFF un DTKI testi, savukārt bērniem ar dzirdes traucējumiem – CPM, WAFF, CORSI, bērniem ar garīgiem traucējumiem - CPM, B19, WAFF, DTKI un  bērniem ar motoriem traucējumiem – CPM, FVW un WAFF (lasīt vairāk).
 Ievietots: 2016-12-16 Id=3303    lasīt vairāk...

VTS pielāgojums bērniem ar īpašām vajadzībām

Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas ”Pētniecība un stipendijas” projekta NFI/R/2014/070 “Veselības un sociālie indikatori bērnu ar invaliditāti dalībai fiziskās aktivitātēs” pētījumā piedalās bērni ar īpašām vajadzībām.
 Ievietots: 2016-06-14 Id=3146    lasīt vairāk...
Nospiediet, lai palielinātu

Pētījuma ietvaros ir uzsākts pilotpētījums

Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas ”Pētniecība un stipendijas” projekta NFI/R/2014/070 “Veselības un sociālie indikatori bērnu ar invaliditāti dalībai fiziskās aktivitātēs” ietvaros ir uzsākts pilotpētījums Vaivaru pamatskolā. Atbilstīgi projekta mērķim, izmantojot  Vīnes testu sistēmas testus, RPIVA zinātniskā asistente I.Trubina veica bērnu atmiņas, uzmanības un stresa noturības izpēti.
Projekta grupas vārdā izsakām paldies par atsaucību Vaivaru pamatskolas direktorei Inesei Kārkliņai.
 Ievietots: 2016-04-01 Id=3068    bildes...

Projekta ietvaros tiek iegādāti jauni VTS testi

Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Pētniecība un stipendijas” projekta NFI/R/2014/070 „Veselības un sociālie indikatori bērnu ar invaliditāti dalībai fiziskās aktivitātēs” (VeSIFA) ietvaros strādājot pie WP2 - Starpdisciplinārs detalizētas fiziskās aktivitātes administrācijas modeļa, RPIVA pētnieki ir izveidojuši testu kopu, izmantojot vadošo psihofizioloģisko izpētes, starptautiski sertificēto Vīnes testu sistēmu (VTS). Projekta laikā tiks pētītas kognitīvās spējas vairāk kā 200 bērniem, tai skaitā bērniem ar redzes, dzirdes, kustību un intelektuāliem traucējumiem.
Projekta ietvaros ir iegādāti un atjaunoti jau esošie RPIVA PPZPI laboratorija esošie VTS testi, kuri tiks izmantoti pētījumā:
 • Reivena progresīvo matricu tests neverbālā intelekta noteikšanai (CPM - Raven’s Coloured Progressive Matrices)
 • Īslaicīgās atmiņas tests darba redzes atmiņas apjoma noteikšanai (CORSI - Corsi Block-Tapping Test)
 • Dubulto labirintu tests sensomotoro koordināciju jeb saskaņotu roku-acu darbību noteikšanai (B19-Double Labyrinth test)
 • Tests īslaicīgās iegaumēšanas un atpazīšanas noteikšanai (FVW – Continuous Visual Rcognition Task)
 • Tests stresa noturības līmeņa un reakcijas laika noteikšanai bērniem (DTKI – Determination Test for children).
 Ievietots: 2016-04-01 Id=3066

vesifa

(EEA and Norway Grants 2009-2014)
(Programme LV05 “Research and Scholarship Programme”)
„Veselības un sociālie indikatori bērnu ar invaliditāti dalībai fiziskās aktivitātēs” (VeSIFA)
Health and Social Indicators of Participation in Physical Activities for Children with Disabilities
Nr.: NFI/R/2014/070

Pētījums tiek veikts projekta „Veselības un sociālie indikatori bērnu ar invaliditāti dalībai fiziskās aktivitātēs”  projekta numurs: NFI/R/2014/070, kuru līdzfinansē  Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programma „Pētniecība un stipendijas” ietvaros.
Projekta iesniedzēja:

 • Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (LSPA), projekta vadītāja Aija Kļaviņa.

Projekta partneri:

 • Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija (RPIVA);
 • Norvēģijas Sporta zinātnes skola (Norwegian School of Sport Science – NSSS);
 • Elektronikas un datorzinātņu institūts (EDI).

Projekta mērķis ir demonstrēt inovatīvu pieeju ar izglītības un veselības faktoriem saistītām fiziskām aktivitātēm bērniem ar dažādiem funkcionēšanas traucējumiem iekļaujošā vidē.
Projekta gaitā:

 • Tiks izveidots un ieviests starpdisciplinārs novērtēšanas modelis, pamatojoties uz Starptautiskās funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikāciju (PVO, 2001);
 • Tiks izstrādāti kvalitatīvi un kvantitatīvi veselības un sociālie indikatori, lai sekmētu dalību ikdienas fiziskās aktivitātēs bērniem, kuriem ir paaugstināts sekundāro veselības problēmu risks saistībā ar invaliditāti.
 • Tiks veicināta starpdisciplināra sadarbība starp pētniekiem Latvijā un Norvēģijā izglītības un veselības aprūpes jomās. 

Projektam ir trīs darba posmi (Work package – WP):

 • WP1 - Kvalitatīvi un kvantitatīvi indikatori ar veselības stāvokli saistītai dalībai sporta nodarbībās (Qualitative and quantitative indicators of health related participation in physical education) (06/2015- 03/2016):
  • Pilota pētījumi – LSPA, RPIVA;
  • Vizīte uz NSSS;
  • NSSS padziļināta kvalitatīvo indikatoru izpēte;
  • NSSS pētnieku vizīte Rīgā 27.11.2015.
 • WP2 - Starpdisciplinārs detalizētas fiziskās aktivitātes administrācijas modelis (Interdisciplinary model for comprehensive physical activity management) (10/2015-03/2017):
  • Galvenie pētījumi – LSPA, RPIVA: 200 bērni (tiek sadalīti 4 grupās - redzes, dzirdes, kustību un intelektuāli traucējumi).
 • WP3 - 08/2015 – 03/2017 Valkājamu sensoru un viedtālruņu izmantošana objektīvai fiziskas aktivitātes monitorēšanai (Wearable sensors and smart phones for objective activity monitoring):
  • Iespēja monitorēt fizisko aktivitāšu apjomu ikdienā (augstas un vidējas intensitātes slodzes).

RPIVA  pētnieces Anda Kauliņa un Irēna Trubina projekta ietvaros 200 bērniem, kuri ir sadalīti 4 grupās - redzes, dzirdes, kustību un intelektuāli traucējumi - pētīs kognitīvās un intelektuālās spējas. Pētījumā tiks izmantota Vīnes testu sistēma – viena no vadošajām datorizētajām psihofizioloģiskā novērtējuma sistēmām Eiropā.


Pēdējās izmaiņas veiktas 01.04.2016.