"Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā" rakstu krājumi

RPIVA VIII Starptautiskās zinātniskās konferences "Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā" zinātnisko rakstu krājums. (2015)
Rīga: RPIVA, 190 lpp., ISBN 978-9934-503-31-3

Nospiediet, lai aplūkotu krājumu

RPIVA VII Starptautiskās zinātniskās konferences "Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā" zinātnisko rakstu krājums. (2014)
Rīga: RPIVA, 241 lpp., ISBN 978-9934-503-15-3

Nospiediet, lai aplūkotu krājumu

RPIVA VI Starptautiskās zinātniskās konferences Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā zinātnisko rakstu krājums. (2012)
Rīga: RPIVA, 400 lpp., ISBN 978-9934-8215-9-2

Nospiediet, lai aplūkotu krājumu

RPIVA V Starptautiskās zinātniskās konferences TEORIJA UN PRAKSE MŪSDIENU SABIEDRĪBAS IZGLĪTĪBĀ rakstu krājums. (2010)
Rīga: RPIVA, 484 lpp., ISBN 978-9934-80605-6

Nospiediet, lai aplūkotu krājumu

RPIVA V Starptautiskās zinātniskās konferences TEORIJA UN PRAKSE MŪSDIENU SABIEDRĪBAS IZGLĪTĪBĀ (25.–27. marts 2010) starptautiski anonīmi recenzētajā rakstu krājumā iekļauti akadēmijas vadošo zinātnieku, kā arī citu Latvijas un ārzemju sadarbības augstskolu zinātniskie raksti un referāti. Raksti strukturēti: 1. daļa: Zinātniskie raksti, 2. daļa: Konferences referāti (par rakstu saturu atbild autori).

Konferences rakstu krājumā publicēti starptautiski anonīmi recenzēti 77 raksti: 66 zinātniski raksti un 11 referāti.

Raksti:
Latvija – 71, Čehija – 1, Skotija – 1, Lietuva – 2, Krievija – 1, Japāna – 1.

REDAKCIJAS PADOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA:

Dr. paed. M.Marnauza, RPIVA, Latvija

REDAKCIJAS PADOME:

Dr. habil. philol. Dace Markus, RPIVA, Latvija
Dr. habil. paed. Ausma Špona, RPIVA, Latvija
Dr. paed. Zenta Anspoka, RPIVA, Latvija
Dr. habil. psych., Dr. oec. Māra Vidnere, RPIVA, Latvija
Dr. art. Ingrīda Gutberga, Bostonas Universitāte, ASV
Dr. phil. Christoph Schönherr, Hamburgas Mūzikas un teātra akadēmija, Vācija
Dr. phil. Antti Juvonen, Joensu Universitāte, Somija
Klīvlandes Universitāte, ASV, Dr. psych. Ilga Švehs
Dr. psych. Hans Schachl, Lincas Diecēzes Pedagoģijas akadēmija, Austrija
Dr. phil. Dzintra Bonda, Ohaio Universitāte, ASV
Dr. sc. soc. Vincentas Lamanauskas, Šauļu Universitāte, Lietuva

RECENZENTI:

Dr. oec. Dzintra Atstāja, Banku Augstskola, Latvija
Dr. paed. Aldis Baumanis, Banku Augstskola, Latvija
Dr. paed. Jeļena Davidova, Daugavpils Universitāte, Latvija
Dr. phil. Christoph Schönherr, Hamburgas Mūzikas un teātra akadēmija, Vācija
Dr. phil. Antti Juvonen, Joensu Universitāte, Somija
Dr. psych. Ilga Švehs, Klīvlandes Universitāte, ASV
Dr. paed. Vija Dišlere, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvija
Dr. paed. Andris Spunde, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, Latvija
Dr. habil.psych. Ārija Karpova, Latvijas Universitāte, Latvija
Dr. oec. Roberts Soms, Latvijas Universitāte, Latvija
Dr. paed. Sarmīte Tūbele, Latvijas Universitāte, Latvija
Dr. habil. paed. Irēna Žogla, Latvijas Universitāte, Latvija
Dr. habil. paed. Daina Lieģeniecem Liepājas Universitāte, Latvija
Dr. psych. Hans Schachl, Lincas Diecēzes Pedagoģijas akadēmija, Austrija
Dr. phil. Dzintra Bonda, Ohaio Universitāte, ASV

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija:
Dr. paed. Zenta Anspoka
Dr. art. Boriss Avramecs
Dr. psych. Rita Bebre
Dr. paed., Dr. art. Tamāra Bogdanova
Dr. paed. Inese Jurgena
Dr. paed. Valdis Krastiņš
Dr. oec. Jānis Liepiņš
Dr. habil.philol. Dace Markus
Dr. paed. Māra Marnauza
Dr. paed. Ivars Muzis
Dr. paed. Anita Petere
Dr. biol. Juris Porozovs
Dr. biol. Gunita Praulīte
Dr. paed. Maruta Sīle
Dr. paed. Rita Spalva
Dr. psych. Guna Svence
Dr. habil. paed. Ausma Špona
Dr. paed. Agrita Tauriņa
Dr. psych. Inta Tiltiņa-Kapele
Dr. phil. Elmārs Vēbers
Dr. habil. psych., Dr. oec. Māra Vidnere
Dr. math. Jānis Viržbickis
Dr. biol. Daina Voita
Dr. paed. Elita Volāne
Dr. philol. Anna Vulāne
Dr. psych. Tija Zīriņa

Dr. habil. sc. ing. Egons Lavendelis, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
Dr. sc. soc. Vincentas Lamanauskas, Šauļu Universitāte, Lietuva
Dr. Birute Banevičiūtė, Viļņas Pedagoģiskā universitāte, Lietuva

KONSULTANTI:
MA Sille Kapper, Tallinas Universitāte, Igaunija
MA Gerhard Lock, Tallinas Universitāte, Igaunija

ATBILDĪGĀ REDAKTORE:
Mg. paed. Sanita Madalāne

REDAKTORA ASISTENTI:
Silvija Sudmale
Agnese Orupe
Mg. hist. Vita Ķiņķere

RPIVA IV Starptautiskās zinātniskās konferences TEORIJA UN PRAKSE MŪSDIENU SABIEDRĪBAS IZGLĪTĪBĀ rakstu krājums. (2008)
Rīga: SIA Rīgas komercfirma S&G, 484 lpp.

Nospiediet, lai palielinātu

RPIVA III Starptautiskās zinātniskās konferences TEORIJA UN PRAKSE MŪSDIENU SABIEDRĪBAS IZGLĪTĪBĀ rakstu krājums. (2006)
Rīga: SIA ULMA, 602 lpp.

Nospiediet, lai palielinātu

RPIVA II Starptautiskās zinātniskās konferences TEORIJA UN PRAKSE SKOLOTĀJU IZGLĪTĪBĀ rakstu krājums I. (2004)
Rīga: Petrovskis un Ko, 616 lpp.

Nospiediet, lai palielinātu

RPIVA II Starptautiskās zinātniskās konferences TEORIJA UN PRAKSE SKOLOTĀJU IZGLĪTĪBĀ rakstu krājums II. (2004)
Rīga: Petrovskis un Ko, 621 lpp.

Nospiediet, lai palielinātu

RPIVA I Starptautiskās zinātniskās konferences TEORIJA UN PRAKSE SKOLOTĀJU IZGLĪTĪBĀ rakstu krājums. (2002)
Rīga: Petrovskis un Ko, 637 lpp.

Nospiediet, lai palielinātu

Ar RPIVA Starptautisko zinātnisko konferenču TEORIJA UN PRAKSE MŪSDIENU SABIEDRĪBAS IZGLĪTĪBĀ rakstu krājumiem iespējams iepazīties RPIVA Zinātņu daļā, RPIVA Rīgas un filiāļu bibliotēkās, kā arī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Pēdējās izmaiņas veiktas 01.02.2017.