Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta un norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētie projekti

   

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. programmas LV05 "Pētniecība un stipendijas" aktivitāte "Stipendijas" līdzfinansētajā projektā “Research-based Teaching of Language Acquisition (in synergy with Research activity project “Latvian language in Monolingual and Bilingual Acquisition: tools, theories and applications” Nr. NFI/R/2014/053)” Nr. EEZ/NFI/S/2015/004 laika posmā no 19.06.2015.–18.09.2016. tika īstenoti šādi uzdevumi:

  • veidotas studiju kursu komponentes;
  • izvērtēts un pilnveidots studiju kursu “Bērna izglītības saturs pirmsskolā latviešu valodas metodika” un “Bērnu filozofija un valoda” saturs;
  • izveidoti ciešāki sadarbības kontakti ar UiT Norvēģijas Arktiskās Universitātes docētājiem un zinātniekiem gan studiju procesa pilnveides, gan zinātnisko interešu īstenošanā.

Mērķtiecīgi tika analizēti Latvijā pieejamie valodas apguves materiāli, izzināta pirmsskolas izglītības skolotāju pieredze un runas attīstības diagnostikas paņēmieni bērniem vecumā līdz 7 gadiem. Sadarbības partnera - UiT Norvēģijas Arktiskās Universitātes pētniece Olga Ureka piedalījās vairākos semināros Rīgā, notika aktīva saziņa izmantojot elektroniskos līdzekļus, lai izveidotu sadarbības detalizētu pasākumu plānu.

2016. gada 13. jūnija līdz 18. jūnijam tika īstenots mobilitātes brauciens uz UiT Norvēģijas Arktisko Universitāti. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas docētāji, projekta dalībnieki Tija Zīriņa, Agrita Tauriņa, Antra Randoha un Dagnija Vigule apguva 40 akadēmisko stundu mobilitātes brauciena programmu.

Pilnveidojot studiju kursu saturu “Bērna izglītības saturs pirmsskolā latviešu valodas metodika” un “Bērnu filozofija un valoda”, izstrādājot to komponentes, ir nodrošināta jaunāko zinātnisko pētījumu atklājumu popularizēšana studiju procesā.

Projekta noslēgumā organizētais publicitātes pasākuma – 25.08.2016. projekta noslēguma seminārs “Latviešu valodas apguves aktualitātes pirmsskolā” nodrošināja informācijas sniegšanu dažādiem interesentiem (vecākiem, pedagogiem, studentiem, akadēmiskajam personālam). Visi dalībnieki saņēma brošūras par projekta laikā noskaidrotajām atziņām, par sadarbības partneru kontaktinformāciju un projekta gaitā īstenotajiem darba rezultātiem. Latvijas iedzīvotāji tika aicināti, atbilstīgi pirmsskolas vecuma bērnu valodas apguves aktualitātēm, lietot projektā noskaidrotās atziņas ikdienas darbā pirmsskolā, kā arī pilnveidot sadarbību ar bērnu vecākiem un kolēģiem.

2017. gada janvārī ir saņemts VIAA apstiprinājums par iesniegto noslēguma pārskatu. Tas norāda, ka īstenotais projekts ir sasniedzis izvirzīto mērķi un ir pamats pētniekiem, akadēmiskajam personālam, mācībspēkiem veiksmīgai sadarbībai ar kolēģiem no Norvēģijas.


Zinātniskās pētniecības projekti 2015. gadā

  Projekta programma Projekta nosaukums un numurs Projekta vadības grupa Projekta dalībnieki Projekta termiņš
EEZ NFI Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. programmas LV05 "Pētniecība un stipendijas" aktivitāte "Stipendijas" “Research-based Teaching of Language Acquisition (in synergy with Research activity project “Latvian language in Monolingual and Bilingual Acquisition: tools, theories and applications”)”, Nr. NFI/S/2015/004 Dr. paed. Agrita Tauriņa 4 dalībnieki 19.06.2015.-18.09.2016.
EEZ NFI Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. programmas LV05 "Pētniecība un stipendijas" aktivitāte "Stipendijas" “Educational for Sustainable Development”, Nr. EEZ/NFI/S/2015/018 Dr. biol. Juris Porozovs Dr. biol. Juris Porozovs, Dr. phil. Elmārs Vēbers, Mg. sc. soc. Alvis Valdemiers, Dr. oec. Sarmīte Jēgere 09.07.2015.-29.02.2016.
EEZ NFI Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. programmas LV05 "Pētniecība un stipendijas" aktivitāte "Pētniecība" Latvian language in monolingual and bilingual acquisition: tools, theories and applications, Nr. NFI/R/2014/053 Dr. habil. philol. Dace Markus, Dr. psych. Tija Zīriņa, Oksana Kiseļova RPIVA Bērnu valodas centra pētnieki, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte (prof. L. Leikuma), Latvijas Universitātes aģentūra "Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts" (Dr. philol. I. Auziņa) 01.03.2015.-2017.
EEZ NFI Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.programmas LV05 "Pētniecība un stipendijas" aktivitāte "Pētniecība" Health and Social Indicators of Participation in Physical Activities for Children with Disabilities, Nr. NFI/R/2014/070 Projekta īstenotājs: Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija Dr. paed. A. Kļaviņa 01.03.2015.-2017.
Pēdējās izmaiņas veiktas 13.02.2017.