Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta un norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētie projekti

   

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. programmas LV05 "Pētniecība un stipendijas" aktivitāte "Stipendijas" līdzfinansētajā projektā “Research-based Teaching of Language Acquisition (in synergy with Research activity project “Latvian language in Monolingual and Bilingual Acquisition: tools, theories and applications” Nr. NFI/R/2014/053)” Nr. EEZ/NFI/S/2015/004 laika posmā no 19.06.2015.–18.09.2016. tika īstenoti šādi uzdevumi:

  • veidotas studiju kursu komponentes;
  • izvērtēts un pilnveidots studiju kursu “Bērna izglītības saturs pirmsskolā latviešu valodas metodika” un “Bērnu filozofija un valoda” saturs;
  • izveidoti ciešāki sadarbības kontakti ar UiT Norvēģijas Arktiskās Universitātes docētājiem un zinātniekiem gan studiju procesa pilnveides, gan zinātnisko interešu īstenošanā.

Mērķtiecīgi tika analizēti Latvijā pieejamie valodas apguves materiāli, izzināta pirmsskolas izglītības skolotāju pieredze un runas attīstības diagnostikas paņēmieni bērniem vecumā līdz 7 gadiem. Sadarbības partnera - UiT Norvēģijas Arktiskās Universitātes pētniece Olga Ureka piedalījās vairākos semināros Rīgā, notika aktīva saziņa izmantojot elektroniskos līdzekļus, lai izveidotu sadarbības detalizētu pasākumu plānu.

2016. gada 13. jūnija līdz 18. jūnijam tika īstenots mobilitātes brauciens uz UiT Norvēģijas Arktisko Universitāti. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas docētāji, projekta dalībnieki Tija Zīriņa, Agrita Tauriņa, Antra Randoha un Dagnija Vigule apguva 40 akadēmisko stundu mobilitātes brauciena programmu.

Pilnveidojot studiju kursu saturu “Bērna izglītības saturs pirmsskolā latviešu valodas metodika” un “Bērnu filozofija un valoda”, izstrādājot to komponentes, ir nodrošināta jaunāko zinātnisko pētījumu atklājumu popularizēšana studiju procesā.

Projekta noslēgumā organizētais publicitātes pasākuma – 25.08.2016. projekta noslēguma seminārs “Latviešu valodas apguves aktualitātes pirmsskolā” nodrošināja informācijas sniegšanu dažādiem interesentiem (vecākiem, pedagogiem, studentiem, akadēmiskajam personālam). Visi dalībnieki saņēma brošūras par projekta laikā noskaidrotajām atziņām, par sadarbības partneru kontaktinformāciju un projekta gaitā īstenotajiem darba rezultātiem. Latvijas iedzīvotāji tika aicināti, atbilstīgi pirmsskolas vecuma bērnu valodas apguves aktualitātēm, lietot projektā noskaidrotās atziņas ikdienas darbā pirmsskolā, kā arī pilnveidot sadarbību ar bērnu vecākiem un kolēģiem.

2017. gada janvārī ir saņemts VIAA apstiprinājums par iesniegto noslēguma pārskatu. Tas norāda, ka īstenotais projekts ir sasniedzis izvirzīto mērķi un ir pamats pētniekiem, akadēmiskajam personālam, mācībspēkiem veiksmīgai sadarbībai ar kolēģiem no Norvēģijas.


Zinātniskās pētniecības projekti 2011.-2014. gadā

  Programma un projekta Nr. Individuālā projekta nosaukums Projekta dalībnieki Projekta termiņš
EEZ NFI Eiropas Ekonomikas zonas finansu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas LV LV05 „Pētniecība un stipendijas” vizītes projekts Nr. PV/2013/008 „Latvian language in monolingual and bilingual acquisition: Tools, theories and applications” Anna Vulāne, BVPC galvenā vadošā pētniece, Dr. philol. 2013.–2014.

Projekta veids un Nr. Individuālā projekta nosaukums (latviešu un angļu valodā) Projekta vadības grupa Projekta dalībnieki Projekta termiņš
Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritāte "Cilvēkresursu attīstība un izglītība" Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētais individuālais projekts Nr. LV0088 Atbalsta sistēma kreativitātes izpētei un paaugstināšanai cilvēkresursu attīstībā Latvijā (klikšķināt uz projekta nosaukuma, lai lasītu vairāk)
The support system in researching and enhancing creativity for the human resource development in Latvia
Vadītāja: Rita Bebre, Dr. psych., Kreativitātes zinātniskā institūta direktore;
Administratore: Sarmīte Buka-Vaivade, Mg. paed.;
Grāmatvede: Irēna Kaškure, Mg. oec.
Vadošie pētnieki: Rita Bebre, Dr. psych.; Māra Vidnere, Dr. habil. psych., Dr. oec.; Ārija Karpova, Dr. habil. psych.; Dmitrijs Igoņins, Dr. psych.;
Pētnieki: Līga Roķe, Mg. psych.; Jana Roze, Mg. psych.; Jānis Roze, Mg. psych.;
Vadošais speciālists: Dmitrijs Igoņins, Dr. psych.;
Speciālisti: Indra Krūmiņa, Mg. psych.; Ilze Jansone, Mg. psych.; Emīls Kālis, Mg. psych.;
Tehniskais redaktors: Andris Šverins, Bc. sc. ing.
01.09.2009.-30.04.2011.
Pēdējās izmaiņas veiktas 13.02.2017.