Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta un norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētie projekti

   

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. programmas LV05 "Pētniecība un stipendijas" aktivitāte "Stipendijas" līdzfinansētajā projektā “Research-based Teaching of Language Acquisition (in synergy with Research activity project “Latvian language in Monolingual and Bilingual Acquisition: tools, theories and applications” Nr. NFI/R/2014/053)” Nr. EEZ/NFI/S/2015/004 laika posmā no 19.06.2015.–18.09.2016. tika īstenoti šādi uzdevumi:

 • veidotas studiju kursu komponentes;
 • izvērtēts un pilnveidots studiju kursu “Bērna izglītības saturs pirmsskolā latviešu valodas metodika” un “Bērnu filozofija un valoda” saturs;
 • izveidoti ciešāki sadarbības kontakti ar UiT Norvēģijas Arktiskās Universitātes docētājiem un zinātniekiem gan studiju procesa pilnveides, gan zinātnisko interešu īstenošanā.

Mērķtiecīgi tika analizēti Latvijā pieejamie valodas apguves materiāli, izzināta pirmsskolas izglītības skolotāju pieredze un runas attīstības diagnostikas paņēmieni bērniem vecumā līdz 7 gadiem. Sadarbības partnera - UiT Norvēģijas Arktiskās Universitātes pētniece Olga Ureka piedalījās vairākos semināros Rīgā, notika aktīva saziņa izmantojot elektroniskos līdzekļus, lai izveidotu sadarbības detalizētu pasākumu plānu.

2016. gada 13. jūnija līdz 18. jūnijam tika īstenots mobilitātes brauciens uz UiT Norvēģijas Arktisko Universitāti. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas docētāji, projekta dalībnieki Tija Zīriņa, Agrita Tauriņa, Antra Randoha un Dagnija Vigule apguva 40 akadēmisko stundu mobilitātes brauciena programmu.

Pilnveidojot studiju kursu saturu “Bērna izglītības saturs pirmsskolā latviešu valodas metodika” un “Bērnu filozofija un valoda”, izstrādājot to komponentes, ir nodrošināta jaunāko zinātnisko pētījumu atklājumu popularizēšana studiju procesā.

Projekta noslēgumā organizētais publicitātes pasākuma – 25.08.2016. projekta noslēguma seminārs “Latviešu valodas apguves aktualitātes pirmsskolā” nodrošināja informācijas sniegšanu dažādiem interesentiem (vecākiem, pedagogiem, studentiem, akadēmiskajam personālam). Visi dalībnieki saņēma brošūras par projekta laikā noskaidrotajām atziņām, par sadarbības partneru kontaktinformāciju un projekta gaitā īstenotajiem darba rezultātiem. Latvijas iedzīvotāji tika aicināti, atbilstīgi pirmsskolas vecuma bērnu valodas apguves aktualitātēm, lietot projektā noskaidrotās atziņas ikdienas darbā pirmsskolā, kā arī pilnveidot sadarbību ar bērnu vecākiem un kolēģiem.

2017. gada janvārī ir saņemts VIAA apstiprinājums par iesniegto noslēguma pārskatu. Tas norāda, ka īstenotais projekts ir sasniedzis izvirzīto mērķi un ir pamats pētniekiem, akadēmiskajam personālam, mācībspēkiem veiksmīgai sadarbībai ar kolēģiem no Norvēģijas.


EEZ NFIEiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta un norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētie projekti 2016. gadā

Projekta programma Projekta nosaukums un numurs Projekta vadības grupa Projekta dalībnieki Projekta finansējums EUR Projekta termiņš Projekta starprezultāti uz 2016.gada I cet. Projekta ilgtspēja, jeb nākotnes sadarbības plāni ar NOR partneriem
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. programmas LV05 "Pētniecība un stipendijas" aktivitāte "Stipendijas" “Research-based Teaching of Language Acquisition (in synergy with Research activity project “Latvian language in Monolingual and Bilingual Acquisition: tools, theories and applications”)” Nr. EEZ/NFI/S/2015/004 Dr. paed. Agrita Tauriņa 4 dalībnieki 6955,00 19.06.2015.-18.09.2016. 2016.gada janvārī notikusi mobilitātes braucienu dalībnieku atlase. Izvēlētie dalībnieki aktīvi iesaistās dažādās pētniecības vienībās – teorētiskās literatūras studēšana, aptaujas un testa metodes materiālu izstrādē, starptautisko projektu pieredzes izzināšanā, izmēģinājumdarbībā pirmsskolas izglītības iestādēs. Mērķtiecīgi tiek analizēti Latvijā pieejamie valodas apguves materiāli, izzināta pirmsskolas izglītības skolotāju pieredze un runas attīstības diagnostikas paņēmieni bērniem vecumā līdz 7 gadiem. Sadarbības partnera - UiT Norvēģijas Arktiskās Universitātes pētniece Olga Ureka ir piedalījusies vairākos semināros Rīgā un iepazinusi mobilitātes braucienu pretendentu ieceres un šobrīd notiek sadarbības detalizēta pasākumu plāna izstrāde. Projekts tiek īstenots sinerģijā ar starptautiskā projektu “Latvian language in monolingual and bilingual acquisition: tools, theories and applications”, Nr. NFI/R/2014/053 un ir pamats pētniekiem, akadēmiskajam personālam, mācībspēkiem veiksmīgai sadarbībai ar kolēģiem no Norvēģijas. Plānots, ka mobilitātes braucienu dalībnieki sekmīgi īstenos izvirzītos mobilitātes mērķus, t.sk. veidos studiju kursu komponenti, tiks izveidoti ciešāki sadarbības kontakti ar UiT Norvēģijas Arktiskās Universitātes docētājiem un zinātniekiem gan studiju procesa pilnveides, gan zinātnisko interešu īstenošanā.
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. programmas LV05 "Pētniecība un stipendijas" aktivitāte "Stipendijas" “Educational for Sustainable Development” (Izglītība ilgtspējīgai attīstībai) Nr. EEZ/NFI/S/2015/018 Dr. biol. Juris Porozovs Dr. biol. Juris Porozovs, Dr. phil. Elmārs Vēbers, Mg. sc. soc. Alvis Valdemiers, Dr. oec. Sarmīte Jēgere 8260,00 09.07.2015.-29.02.2016. Īstenoti 4 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) akadēmiskā personāla mobilitātes braucieni uz Lillehammeras Universitātes koledžu: Dr.biol. Juris Porozovs „Izglītības ilgtspējīgai attīstībai īpatnības Lillehammeras Universitātē” (2 nedēļas); Dr.phil. Elmārs Vebers „Izglītības vadība izglītībā ilgtstpējīgai attīstībai” (2 nedēļas); Mg.sc.soc. Alvis Valdemiers „Tālmācības metodes izglītībā ilgtspējīgai attīstībai” (2 nedēļas); Dr.oec. Sarmīte Jēgere „Kultūras projektu ietekme uz rajona ekonomisko attīstību”. Projekta ietvaros novadīts seminārs un konference, kurā RPIVA darbinieki iepazīstināti ar projektu un tā rezultātiem. Par projekta laikā veiktajiem pētījumiem iesniegts publicēšanai raksts “Latvijas un Norvēģijas studentu viedoklis par tālmācības izmantošanas iespējām izglītībā” 9. Starptautiskajai zinātniskajai konferencei “Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā”, un turpinās darbs pie citu publikāciju sagatavošanas. Noslēgts sadarbības līgums starp RPIVA un Lillehammeras Universitātes koledžu. Plānota turpmāka sadarbība starp augstskolām docētāju un studentu apmaiņā. Iespējama sadarbība izglītībā ilgtspējīgai attīstībai.
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. programmas LV05 "Pētniecība un stipendijas" aktivitāte "Pētniecība" Latvian language in monolingual and bilingual acquisition: tools, theories and applications Nr. NFI/R/2014/053 Dr. habil. philol. Dace Markus, Dr. psych. Tija Zīriņa, Oksana Kiseļova RPIVA Bērnu valodas centra pētnieki, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte (prof. L. Leikuma), Latvijas Universitātes aģentūra "Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts" (Dr. philol. I. Auziņa) 639694,00 01.03.2015.-30.04.2017. 1. pārskata periodā (01.03.-31.10.2015) izstrādāta projekta metodoloģija un veikti plānotie darbi:
  • saņemta atļauja no CDI konsultatīvās padomes un latviešu valodā izstrādāts un adaptēts MakArtura-Beitas Komunikatīvās attīstības izpētes tests (KAT)- divu veidu vecāku aptaujas – KAT I „Vārdi un žesti", kas paredzēts 8–16 mēnešus vecu bērnu valodas attīstības novērtēšanai, un KAT II „Vārdi un teikumi", kas paredzēts 16–36 mēnešus vecu bērnu valodas novērtēšanai,
  • izstrādāti un izmēģināti uz attēliem balstīti fonēmu producēšanas testi latviešu un krievu valodā, kas paredzēti tam, lai konstatētu, kā 3-6 gadus veci bērni izrunā valodas skaņas un to savienojumus.
  • sākta latviešu un divvalodīgo (latviešu un krievu) bērnu runas specializēto korpusu veidošana – veikti apm. 50 stundu ilgi regulāri runas ieraksti, kas jau daļēji transkribēti// daļēji pārrakstīti, izmantojot atbilstošu skaņu pieraksta sistēmu,
  • noteikti morfoloģisko pazīmju anotēšanas kritēriji un sākta MOR (programmas, kas nodrošina runas korpusa automātisku morfoloģisko marķēšanu) izveide latviešu valodā,
  • par projekta pirmajiem rezultātiem nolasīti referāti vairākās starptautiskās konferencēs,
  • izveidota projekta mājas lapa www.lamba.lv un projekta facebook lapa, materiāli ievietoti visu partnerinstitūciju mājas lapās. 2.pārskata periodā (01.01.2015.-30.04.2016.) turpinās projekta darbs atbilstoši plānotajam. Aktuālā informācija pieejama par projetkā īstenotajām darbībām pieejama projekta mājas lapā www.lamba.lv un RPIVA mājas lapā www.rpiva.lv/lamba
15.-16. februārim Norvēģijā notika EEZ/Norvēģijas grantu 2009-2014 programmas LV 05 "Stipendijas un pētniecība" Sadarbības komitejas un Projektu komitejas sanāksme, kur RPIVA sadarbība ar UiT Norvēģijas Arktisko Universitāti un Oslo Universitāti pētniecībā ir novērtēta kā ļoti vērtīga un abpusēji bagātinoša. Nolemts programmu turpināt, akcentējot pētniecības, izglītības un inovāciju sinerģiju, kā arī meklēt iespējas kopīgi piedalīties Horizon 2020 konkursos.
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.programmas LV05 "Pētniecība un stipendijas" aktivitāte "Pētniecība" Health and Social Indicators of Participation in Physical Activities for Children with Disabilities, Nr. NFI/R/2014/070 Projekta īstenotājs: Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (LSPA); RPIVA kā sadarbības partneris Dr. paed. A. Kauliņa 277956,00 01.06.2015 - 31.03.2017 2016. gadā projekta pētījuma ietvaros ir uzsākta pedagogu aptauja par bērnu ar īpašām vajadzībām iekļaušanos izglītības sistēmā. Aptaujas mērķis ir noskaidrot pedagogu viedokli par iekļaujošu izglītību, problēmam un risinajumiem darbā ar bērniem kuriem ir īpašas vajadzības

LSPA projektu īsteno sadarbībā ar partneriem:

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju (RPIVA);

Elektronikas un datorzinātņu institūts (EDI);

Norvēģijas Sporta zinātnes skola (Norwegian School of Sport Science – NSSS).

Pēdējās izmaiņas veiktas 13.02.2017.